Seminer Dersleri

Bölge Uzmanı

1.SENE

1.Dönem

Dersin Adı:

Yakın Siyasi Tarih

Dersin Amacı:

14 hafta sürecek bu seminerde Amerika’nın keşfinden 1. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan süreçte ekonomik ve siyasi akımlar, ülkelerin yükselişi ve düşüşü gibi konular ele alınacaktır. Bu bağlamda Amerika’dan Çin’e, Afrika’dan Rusya’ya, Hindistan’dan Britanya’ya ülkelerin durumu incelenecektir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin etrafındaki çeşitli gelişmelere nasıl refleksler geliştirdiği, ne gibi politikalar izlediği irdelenecektir.

Dersi Veren Hoca:

Doç. Dr. Ali SATAN

Biyografi 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Atatürk İlke ve İnkılapları Ana Bilim Dalında, “ Türk İnkılaplarının İngiltere Basınına Yansıması” teziyle Yüksek lisans ve Cumhuriyet…

Dersin Adı:

Dünya Tarihi

Dersin Amacı:

Dersi Veren Hoca:

Doç. Dr. Ali SATAN

Biyografi 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Atatürk İlke ve İnkılapları Ana Bilim Dalında, “ Türk İnkılaplarının İngiltere Basınına Yansıması” teziyle Yüksek lisans ve Cumhuriyet…

2.Dönem

Dersin Adı:

Osmanlı Devleti Kurumlar Tarihi

Dersin Amacı:

8 hafta sürecek bu seminerde Osmanlı Devleti’ni oluşturan başlıca unsurlar ele alınacaktır. Bürokrasi sınıfından köylülere, ticaretten hukuka pek çok kavramın işleneceği bu derste Osmanlı Devleti’nin hangi ekonomik, sosyolojik ve siyasi temeller üzerine oturtulduğu incelenecektir.

Dersi Veren Hoca:

Dersin Adı:

Türkiye Tarihi

Dersin Amacı:

Siyasi tarih dersi, Osmanlı Devleti’nin yaklaşık son 150 yılındaki modernleşme-Batılılaşma süreci, özellikle Abdülhamid ve İttihat ve Terakki Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde I.Meclis ve faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, bu süreçte CHP ve CHP’ye muhalif olarak ortaya çıkan Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkası hareketleri, Atatürk Dönemi Türk dış politikasının genel yönleriyle incelenmesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrası İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı dönemi, II.Dünya Savaşı ve savaşta Türkiye’nin durumu, savaş sonrası Türkiye siyasetinde ortaya çıkan yeni konjonktür ve Demokrat Parti’nin kurularak iktidara gelmesi, Demokrat Parti’nin 10 yıllık iktidarındaki iç ve dış siyasi gelişmeler, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Demokrat Parti iktidarının düşürülmesi, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri Darbeleri, bu darbe dönemleri arasındaki siyasi gelişmeler, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş gibi önemli siyasi karakterlerin siyasal yaşamımıza girmeleri ve etkileri, 12 Eylül 1980 sonrası ANAP ve Turgut Özal dönemi, 1990’lardaki koalisyonlar süreci, Refahyol Koalisyonu ve 28 Şubat 1997 Askeri müdahalesi, 2001 ekonomik krizi, 2002 Genel Seçimleriyle AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidara gelmesi ve genel olarak AK Parti-Recep Tayyip Erdoğan iktidarı döneminin incelenmesini kapsamaktadır

Dersi Veren Hoca:

Yrd. Doç. Dr. Barış ERTEM

Premium WordPress Themes DownloadFree Download WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesFree Download WordPress Themesdownload udemy paid course for freedownload redmi firmwarePremium WordPress Themes Downloadlynda course free download

2.SENE

1.Dönem

Dersin Adı:

Osmanlı Diplomasisi

Dersin Amacı:

Diplomasinin ortaya çıkışı, Avrupa’daki örnekleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş, genişleme, durgunluk ve yıkılış dönemleri aktarılarak, bu dönemlerin nedenleri, gelişimi ve sonuçları analiz edilmektedir. Bu temel bilgilerin aktarımının ardından da Osmanlı siyasi yapısı ile diplomatik ilişkilerinin geçirdiği süreçler karşılaştırmalı olarak irdelenmekte ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna etkileri ile günümüze bıraktığı miraslar analiz edilmektedir.

Dersi Veren Hoca:

Dersin Adı:

XX. Yüzyıl Siyasi Tarih

Dersin Amacı:

Dersin amacı 1. Dünya savaşından itibaren süregelen olayların sebep ve sonuçlarını inceleyerek, 21. yüzyıla ışık tutacak çıkarımlarda bulunmaktır. Bu bağlamda 1. ve 2. Dünya Savaşı, devletlerin yükselişi ve çöküşü, soğuk savaş yılları, Sovyetlerin çöküşü ve sonraki süreç incelenecektir.

Dersi Veren Hoca:

Doç. Dr. Ali SATAN

Biyografi 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Atatürk İlke ve İnkılapları Ana Bilim Dalında, “ Türk İnkılaplarının İngiltere Basınına Yansıması” teziyle Yüksek lisans ve Cumhuriyet…

Dersin Adı:

Çağdaş Siyasi ve İktisadi Düşünceler

Dersin Amacı:

Dersi Veren Hoca:

2.Dönem

Dersin Adı:

BATI DA SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

Dersin Amacı:

Dersin amacı, siyasi düşünce tarihinin, üzerinde şekillendiği tarihsel süreç ve toplumsal dönüşümlerle olan bağını ortaya koyabilmek, öğrencinin, siyasi düşünceyi bağlam ve bütünlük içerisinde kavramasını sağlamaktır. Öte yandan insan hakları hukukunun ortaya çıkışına zemin hazırlayan tarihsel ve kuramsal gelişmeleri kavramaya yardımcı olmaktır.

Dersi Veren Hoca:

Yrd. Doç Dr. Abdurrahman BABACAN

3.SENE

1.Dönem

Dersin Adı:

İktisat

Dersin Amacı:

Bu 14 haftalık seminerin temel amacı siz katılımcılara ekonominin mikro ve makro ölçekte işleyişiyle ilgili kapsayıcı bir anlayış ve farkındalık kazandırmaktır. Seminer kapsamındaki her derste bir taraftan teorik bir çerçeve çizeceğiz, diğer taraftan da güncel ekonomik olayları ve sorunları söz konusu teorik çerçeve bağlamında tartışıp değerlendireceğiz. Yine, iktisat bilimiyle ilgili olarak daha doğru bir anlayışa sahip
olabilmeniz adına; ana akım iktisadi anlayışın yanı sıra, bu akıma yönelik eleştirilere ve diğer iktisadi anlayışlara da seminerde elden geldiğince yer vereceğiz. Bütün bunları gerçekleştirebilmemiz adına seminerlere hazırlıklı gelmeniz son derece önemlidir. Seminere gelmeden önce o hafta işleyeceğimiz konuyla ilgili materyalleri okumuş, incelemiş ve aranızda tartışmış olmanız, dersten sonra da işlediğimiz konuyu gözden geçirmeniz ve özümsemeniz beklenmektedir.

Dersi Veren Hoca:

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer

Dersin Adı:

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Dersin Amacı:

Bu derste Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplini dahilinde mevcut olan belli başlı teorileri (kuram) sistematik bir şekilde inceleyeceğiz. Sosyal bilimlerin genelinde ve Uİ özelinde belli başlı paradigmalar bulunur. Söz konusu paradigmalar insan olarak bizlerin düşünce tarzlarımızı belli kalıplar dahilinde yapmamıza yarayan araçlardır. Bu derste de bilim felsefesinin bizlere öğrettiği ana paradigmalara değinilecektir. Uİ alanında vazgeçilmez olan bazı temel kavramlar örneğin, analiz düzeyleri, teorilerin işlevleri, devlet kurumu ele alınacaktır. İlave olarak Uİ disiplininde yüzyıllardır devam eden bazı temel tartışmalara ve genel yaklaşımlara da değinilecektir. Bu derste teori ve uygulama her zaman birlikte ele alınacaktır. Güncel meseleler ve özellikle de ülkemiz için önem taşıyan konulara ağırlık verilecektir.

Dersi Veren Hoca:

Yrd. Doç. Dr. Halil Kürşad Aslan

Download WordPress Themes FreeDownload WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreeDownload Best WordPress Themes Free Downloadfree download udemy coursedownload mobile firmwareFree Download WordPress Themesudemy free download

2.Dönem

Dersin Adı:

Diplomasi Tarihi

Dersin Amacı:

Diplomasinin ortaya çıkışı, Avrupa’daki örnekleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş, genişleme, durgunluk ve yıkılış dönemleri aktarılarak, bu dönemlerin nedenleri, gelişimi ve sonuçları analiz edilmektedir. Bu temel bilgilerin aktarımının ardından da Osmanlı siyasi yapısı ile diplomatik ilişkilerinin geçirdiği süreçler karşılaştırmalı olarak irdelenmekte ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna etkileri ile günümüze bıraktığı miraslar analiz edilmektedir.

Dersi Veren Hoca:

Prof. Dr. Berdal Aral

4.SENE

1.Dönem

Dersin Adı:

Türk Dış Politikasında (TDP) Sorun Alanları

Dersin Amacı:

Bu dersin içeriği Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Döneminden başlayarak Cumhuriyet Dönemi sürecinde devam eden batılılaşma sorunsalı temelinde ortaya çıkan sorun alanlarını kapsayacaktır. Dersin amacı öğrencilere tarihsel bir perspektiften Türk Dış Politikasının günümüze kadar gelişimini açıklamaktır. Diğer bir amacı öğrencilere Türk Dış Politikasında kronikleşen sorun alanlarını analitik düzeyde incelemelerini sağlamaktır. Dersin bir başka amacı ise uluslarası sistemde var olan gelişmelerin Türk Dış Politikasının üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu derste Türk Dış Politikasındaki sorun alanları, aktörler
düzeyinde ve discourse analizi düzeyinde ele alınacaktır.

Dersi Veren Hoca:

Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV

Download WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadDownload Premium WordPress Themes Freeudemy paid course free downloaddownload samsung firmwareDownload Premium WordPress Themes Freefree download udemy paid course

Dersin Adı:

Current Issues on Turkish Foreign Policy

Dersin Amacı:

The evaluation of the developments in Turkish foreign policy beginning with 1990s up to the present day on international, systemic and regional level is the priority of the course. The topics will be evaluated from historical perspective, therefore the developments beginning with 1923 in Turkish foreign policy will be analyzed as well. This evaluation will be dealt on the basis of realism, liberalism, constructivism and identity. The course mainly aims to analyze the current developments in Turkish foreign policy on systemic, regional and domestic level.

Dersi Veren Hoca:

Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV

Download Premium WordPress Themes FreeDownload WordPress Themes FreeDownload Best WordPress Themes Free DownloadFree Download WordPress ThemesZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=download micromax firmwareFree Download WordPress Themesudemy free download

2.Dönem

Dersin Adı:

Uluslararası Hukuk

Dersin Amacı:

Dersin Amacı: 14 haftadan müteşekkil bu ders planıyla, uluslararası sistemin en büyük belirleyici ögesi olan Uluslararası Hukuk’un temel esaslarıyla ele alınması, bu alanda daha önce ortaya çıkmış olan veya ortaya çıkması muhtemel olan uyuşmazlıklara doğru bakış açılarının kazandırılması, ülkemizin uluslararası alandaki konumu ve çözüm bekleyen meseleleri üzerinde çalışmaların yapılması ve son tahlilde uluslararası hukuk nosyonuna sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Dersi Veren Hoca:

Doç. Dr. Selman Öğüt

Download Premium WordPress Themes FreeDownload Best WordPress Themes Free DownloadPremium WordPress Themes DownloadDownload WordPress Themes Freelynda course free downloaddownload xiomi firmwareDownload Nulled WordPress Themesudemy paid course free download

Dersin Adı:

Uluslararası Örgütler

Dersin Amacı:

Dersin Amacı: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, devlet egemenliğini merkeze koyan Vestfalya düzeninin giderek aşındığı görülmüştür. Bu bağlamda özellikle uluslararası toplum içinde karşılıklı bağımlılığın artması, artan ticari ilişkiler, patlak veren “uluslararası” sorunlar ve küreselleşmenin ivme kazanmasıyla birlikte, uluslararası örgütlerin yaygınlaştığı görülmüştür. Bugün hem küresel hem de bölgesel düzeyde pek çok devletlerarası ve hatta bazı istisnai durumlarda devletler-üstü uluslararası örgüt dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyette bulunmaktadır. Bu dersimizde ele alacağımız uluslararası örgütlerin öncelikle tarihi arka planı tahlil edilecektir. Ardından, bu örgütlerin temel kuruluş amaçları ve başlıca organları üzerinde durulacaktır. Daha sonra, bu örgütlerin pratikteki performanslarına bakılarak taraf devletlerin müşterek hedeflerine ne ölçüde ulaştıkları irdelenecektir. Son olarak, bu derste incelenen her bir örgütün mevcut uluslararası düzen içinde nasıl bir işlev yükümlendiği hususu tartışmaya açılacaktır.

Dersi Veren Hoca:

Prof. Dr. Berdal Aral

Download Nulled WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes Freedownload udemy paid course for freedownload mobile firmwareFree Download WordPress Themesfree download udemy paid course