Uzmanlık Okumaları

Bölge Uzmanı

ÇİN UZMANLIK OKUMALARI

Dersin Amacı:

Çin Halk Cumhuriyeti, 21. Yüzyıl’ın başı itibariyle küresel düzenin başat aktörlerinden bir tanesi konumuna gelmiştir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin’in yakın gelecekte ilk sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Diğer yandan artan ekonomik gücün siyasi ve stratejik alana da bir yansıması olmaktadır. Çin bu alanlarda da dünya ülkeleri içerisinde giderek daha iddialı bir hale gelmektedir. Türkiye gibi G20 üyesi ve bölgesinde etkin konumda olan bir ülke için Çin ile yapıcı, karşılıklı fayda prensibine dayanan, uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak bir tercih ya da seçenek değil günümüzün küreselleşen dünyasında olmazsa olmaz, bir koşuldur. Bu seminerin amacı Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini bu doğrultuda geliştirmesine katkıda bulunacak donanımlı ve birikimli bölge uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Çin Semineri’nde dersler öğretim görevlisinin kısa bir sunumuyla başlayacak, sonrasında esas olarak ağırlık sınıf içerisindeki tartışmalara verilecektir. Bu yüzden öğrencilerin derslere hazırlıklı olarak gelmeleri, her hafta için belirlenen okumaları yapmaları, bu okumalardan soru ve tartışma konuları çıkartmaları ve hu çalışmalarına paralel olarak Çin ile ilgili gündemi yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Dersi Veren Hoca:

Dr. Altay Atlı

Biyografi Dr. Altay Atlı, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) araştırma uzmanı olarak görev yapmakta ve Boğaziçi Üniversitesi ile Koç Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi politik, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik’te uluslararası ilişkiler konularında lisans ve yüksek…

HİNDİSTAN UZMANLIK OKUMALARI

Dersin Amacı:

Son yıllarda hayata geçirdiği kalkınma projeleriyle dünya genelinde en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan Hindistan, buna paralel olarak bölgesel ve küresel ölçekte siyasi ve askeri nüfuzunu da genişletmeye çalışıyor. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve 1 milyar 300 milyonun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahip Güney Asya’nın başlıca aktörlerinden biri haline gelen Hindistan’ın, ABD ile tesis ettiği yakın ittifak ilişkileri bölgesel dengelerde daha belirleyici rol almasına imkân veriyor. Dünyanın en büyük demokrasi ülkesi kabul edilen “Tanrılar ülkesi, sekülerlik tartışmaları ve neo liberalizm, Hindistan’ı azınlıkların haklarını görmezden gelerek demokrasiden aşırı Hindu milliyetçiliği ülkesine nasıl dönüştüğünü açıkça görülebiliyoruz.

Güneyinde Hint Okyanusu, batısında Umman Denizi ve doğusunda Bengal Körfezi bulunan Hindistan’ın deniz kıyısı 7.517 kilometredir. Batısında Pakistan, kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Bhutan ve Doğusunda Bangladeş ve Myanmar ülkeleri ile sınırdır. Ayrıca Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya’ya çok yakındır.

ABD dış politikasındaki büyük değişiklik, ABD-Hindistan askeri ilişkilerinde gelinen nokta ve bu ilişkilerin Asya ile sınırlı kalmayıp Pasifik’te artan Çin nüfuzuna karşı bir “küresel bir denge unsuru” olarak kullanılmasının hedeflendiği Hindistan-ABD stratejik işbirliği dengeleri değiştirecek. Hindistan, İngiliz Milletler Topluluğu, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı, BIMSTEC, Bağlantısızlar Hareketi, G20, G8+5, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi tarafı ve üyesidir.

Hindistan’ı çalışmak Güney Asya’yı çalışmak demektir. Dolayısıyla, bölge uzmanlığı seminerlerimiz özelde Hindistan ve Pakistan merkezli bir okuma planına dayanacak olsa da kısmi olarak Bangladeş, Nepal, Butan, Myanmar, Sri Lanka, Maldivler hatta Afganistan okumalarını da içer

Dersi Veren Hoca:

Abdullah Zerrar Cengiz

Biyografi 01.09.1972 Eyüp/İstanbul Doğumlu. Aslen Erzincanlı. Eyüp İHL’nden Ortaokulu, Tekirdağ İHL’nden Liseyi bitirdi. (1991) Pakistan, Uluslararası İslâm Üniversitesi, Şeriat ve Hukuk Fakültesi (Şeref Diploması) ve Genel Bilimler Fakültesinden mezun oldu. (1999) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında…

RUSYA UZMANLIK OKUMALARI

Dersin Amacı:

1991 yılında SSCB’nin yıkılması neticesinde Avrasya coğrafyasında 15 yeni devlet ortaya çıktı. Bunlardan biri de SSCB’nin ana mirasçısı Rusya Federasyonu’dur. Boris Yeltsin döneminde Rusya, gerek iç politika ile ekonomide gerekse de dış politikada büyük sorunlar yaşasa da özellikle Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte yeniden önemli bir bölgesel güç olarak ortaya çıktı. Hatta Rusya’nın yayıldığı topraklar, tarihî geçmişi, sahip olduğu nüfus, yürüttüğü uzay çalışmaları, sahip olduğu enerji kaynaklarla askerî teknolojiler vs. Rus halkının kendi devletini “süper güç” olarak nitelendirmesini sağlamaktadır. Rusya’nın uluslararası arenadaki konumu ve gücü ile ilgili farklı görüşler ileri sürülebilir. Ancak şu bir gerçektir ki, Rusya Vladimir Putin’in deyimiyle tekrar “söz dinleyen ülkeden”, “sözüne önem verilen bir ülke” konumuna geldi. Rusya’nın bu özelliklerinin yanı sıra Rusya ile Türkiye’nin, Avrasya coğrafyasının iki önemli gücü olması; Rusya’nın içerisinde kalabalık bir Türk soylu ve Müslüman nüfusun bulunması; Türk-Rus münasebetlerinin çok eskiye dayanması; XXI. yüzyılın başında çok yönlü Türk-Rus işbirliğinin artması, vb faktörler, Rusya’yı Türkiye açısından önemli kılmaktadır. Bundan dolayı Rusya, Türkiye’de tarihi, siyaseti ve kültürüyle iyi tanınmalıdır.

Sovyetlerin yıkılışından yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen Rusya’yı iyi tanıdığımızı ve Rusya’daki gelişmeleri doğru okuyabildiğimizi söylemek pek mümkün değildir. Bundan dolayı, Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’nın hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Rusya Uzmanlık Okumaları da bu programın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Rusya okumaları seminerlerinde öğrenciler en başta Rus tarihine dair okumalar yapacaktır. Kiev Rusyası’nın kuruluşu, Rusların Altın Orda’nın hâkimiyeti altında kalması, Çarlık Rusyası’nın kuruluşu, Romanov Hanedanlığı’nın tarih sahnesine çıkışı, Rusya’nın çarlıktan imparatorluğa dönüşümü, Rus-Osmanlı savaşları, Çarlık Rusyası’nın yıkılışı, Sovyetler Birliği’nin kuruluş ve yıkılışı gibi birçok konu, bu seminerlerde ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Tarih konuları tamamlandıktan sonra Rusya Federasyonu’nun iç yapısı ve iç siyaseti, Rusya’daki sorunlar, ülkenin ekonomisi, enerji politikaları, dış politikası ve dış politikada kullandığı araçlar, Batı ile münasebetleri, bölgesel sorunlara yaklaşımı, çeşitli bölge ve ülkelere karşı izlediği siyaset, Türk-Rus münasebetleri vb. konular işlenecektir. Tarih ve günümüz Rusya siyasetinden sonra ise sırasıyla Rus kültürü, edebiyatı, sineması vb. konular irdelenecektir.

Seminer dersine öğrenciler kendilerine önceden verilen ve tavsiye edilen okumaları okuyarak gelmekte ve öğretim üyesinin haftanın konusunu anlatımından sonra tartışma ve değerlendirmeler yapmaktadırlar. Özellikle BYP III. sınıf öğrencileri, okumaları Türkçe’nin yanı sıra Rusça ve İngilizce kaynaklardan da yapmaktadırlar. Okuma, anlatım, tartışmanın yanı sıra öğrenciler bu ders çerçevesinde Rus tarihi ve kültürüne dair kitap tanıtımları yapmakta, BYP internet sitesi için güncel meselelerle ilgili analizler yazmaktadırlar. Dört yıllık eğitimin sonunda mezunlar, Rusya’yı Rus kaynaklarından okuyup Rusya’yı ve Rusya’daki gelişmeleri doğru değerlendirme kabiliyetine sahip olabilecektir.

Dersi Veren Hoca:

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu

Biyografi 1978’de Rusya Federasyonu’nun Ulyanovsk şehrinde doğdu. 2001’de Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisansını, 2003’te “Altın Orda – İlhanlı Münasebetleri” başlıklı tezle yüksek lisansını ve 2008’de “Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi” başlıklı tezle…

ORTADOĞU UZMANLIK OKUMALARI

İran:

Türkiye’nin doğu komşusu olan İran sahip olduğu pek çok özellik ile Türkiye için oldukça önemli bir ülkedir. İslam ordularının Hazreti Ömer döneminde İran’ı fethetmesinin ardından Emevi ve Abbasi idaresinde kalan İran Gaznelilerden itibaren Pehlevilere kadar Türk hanedanları tarafından yönetilmiştir. Safevi devletinin kurulup Şiiliğin devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmesinin ardından hem İslam dünyası ile hem de Osmanlı ile arasına set çeken İran Rıza Han’ın yönetime geçmesi ile daha seküler bir anlayışla devleti yönetmiştir. 1979 yılında gerçekleşen İslam devrimi İran tarihinde yeni bir sayfa açmıştır.
İran’ın devrim sonrası başlayan yayılmacı politikaları son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerle bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Lübnan, Irak, Suriye, Yemen, Suriye ve Afganistan gibi nüfusunun bir kısmı şii olan ülkelerde büyük bir nüfuz sağlamaya çalışmış ve kısmen başarılı olmuştur.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Irak ve Türkiye ile sınırları olan İran Hazar denizi ve Basra körfezine de sınırları vardır. Stratejik öneme sahip olan Hürmüz boğazı her zaman İran’ın elinde bir koz olarak bulunmaktadır.
Bu seminerde öncelikle İran’ın geçmişten günümüze tarihi, İran’da hakim olan Türk hanedanlar, İran kaynaklı orta çıkan dinler, mezhepler, düşünce ekolleri konuşulacaktır.
İran’da anayasa hareketleri, azınlıklar, devlet yönetimi toplumsal ve kültürel hayat ayrı ayrı üzerinde durulması gereken konulardan bazılarıdır.
Seminerler boyunca öğrenciler hem Farsça hem de diğer dillerde metinler okuyarak önceden belirlenmiş metinler üzerinden tartışma ve müzakere yöntemi ile yapılacaktır.

Dersi Veren Hoca:

Dr. Turgay Şafak

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Liseyi İskenderun’da bitirdikten sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde tamamladı.  Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde…