Yazar: Altay Atlı

Tarihi İpek Yolu, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı’yı birleştiren, üzerinde sadece kıymetli kumaş, baharat ve mücevherin değil, esas olarak insanların ve onlarla birlikte fikir ve düşüncelerin seyahat ettiği, farklı kültürleri bir araya getiren, Çin’den Hint’e, Fars’tan Avrupa’ya kadar birçok medeniyetin şekillenmesinde etkili olmuş bir yapıdır. Kökenlerinin milattan önceki ilk yüzyıllara dayandığı bilinen Tarihi İpek Yolu, yaklaşık olarak on beş yüzyıl boyunca işlevini sürdürmüş, ancak sonrasında bir yandan sömürgeciliğin ve oryantalizmin yıkıcı etkileri, diğer yandan da gelişen teknoloji nedeniyle dünya üzerinde ticaretin yapısal değişimi nedeniyle giderek işlerliğini yitirmiştir.

Günümüzde ise İpek Yolu, 21. Yüzyıl’ın küreselleşen dünyasının şartlarına uygun olarak yeniden inşa edilmekte, bu çerçevede Çin’i Orta Asya üzerinden Avrupa’ya bağlayacak; taşımacılık hatları, ticaret yolları ve ortak yatırımlar sayesinde oluşturulacak bir refah kuşağı tasarlanmaktadır. Çin’in öncülüğünü yapmakta olduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ bu tasarımın belkemiğini oluşturmaktadır ve söz konusu kuşak üzerinde bulunan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler kendi ulusal proje ve ekonomik kalkınma planlarını bu büyük çok taraflı tasarıma uyumlulaştırmak ve karşılıklı fayda amacını güden bir sinerji yaratmak için çaba göstermektedir.

 

YAZININ TAMAMI (PDF)